Blog

Sigorta poliçesi alırken dikkat edilmesi gerekenler

1. Sigorta tanımı: Sigortacının alacağı bir prim karşılığında bir kimsenin para ile ölçülebilir, yasa ile korumaya değer bir menfaatine zarar veren bir olayın meydana gelmesi halinde bu zararı karşılayacak miktarda sigortacının tazminat vermesini öngören çift taraflı bir sözleşmedir. İleride meydana gelmesi muhtemel tehlikeden doğacak zararın giderilmesinin, önceden yapılan ödemeleri karşılığında taahhüt edilmesidir.

 • Amortisman
 • Anonim Şirketler
 • Asgari Geçim İnd. Bordro
 • AŞ Kar Dağıtımı Kayıtları
 • Ay Sonu KDV Tahakkuku
 • Aylık Ücret Bordrosu
 • Bilanço
 • Bilanço Örneği
 • Bilançonun Düzenlenmesi
 • Büyük Defter
 • Çözümlü Monografi Örneği
 • Defter Tutma Sorumluluğu
 • Döviz İşlemleri Muhasebe
 • E-Bildirge
 • Enflasyon
 • Envanter İşlemleri
 • ETA SQL Prog. Kurulumu
 • Fatura
 • FİFO Yöntemi
 • Geçici Vergi Beyannamesi
 • Gelir Tablosu
 • Gider Dağıtımı ve Tablosu
 • Girişimci (Müteşebbis)
 • İnşaat Muhasebesi
 • İşletme Defteri Kayıtları
 • KDV Beyannamesi Düzenle
 • KDV Hesaplamaları
 • Kooperatiflerin Kuruluşu
 • Limited Şirketler
 • Maliyet Muhasebesi Hesap
 • Mikro Programı Kurulumu
 • Mizan
 • Muhasebe Fişleri
 • Muhasebenin Tanımı
 • Muhasebenin Temel Kavram
 • Muhtasar Beyanname
 • Resmi Yazılar
 • Sürekli Aralıklı Envanter
 • Şirket Kuruluş İşlemleri
 • Tek Düzen Hesap Planı
 • Ticari İşletme ve Tacir
 • Ücret Bordrosu Düzenleme
 • Ücret Bordrosu Muhasebe
 • Vergi Levhası
 • Yevmiye Defteri
 • Yönetimin Anlamı

2. Sigorta poliçesi tanımı: Sigortalanan bir menfaate ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve teminat tutarlarını gösteren sözleşmeye ait yazılı bir belgedir. Sigorta poliçesi sigorta akdinden sonra ona dayanılarak verilen tek taraflı bir belgedir. Sigorta sözleşmesi, sigortalının teklifi, sigortacının kabulü ve sigorta priminin ödenmesiyle yürürlük kazanır. Sigortalının menfaatini ihlal eden tehlikenin gerçekleşmesi hâlinde tazminat vermeyi veya sigortalının hayatında meydana gelen belli olaylar üzerinde ödemede bulunmayı taahhüt eder. Sözleşme ile her iki taraf, birbirlerine karşılıklı olarak edim yükümlülüğü altına girer. Sigorta sözleşmesini (poliçe) öteki sözleşmelerden ayıran özellik, sigortacının edim yükümlülüğünün gelecekte belirli olmayan olgulara(sigorta edilen menfaatin tehlikeye maruz kalmasına) bağlı olmasıdır.

3. Sigorta poliçesinin düzenlenmesi: Sigorta sözleşmesinin geçerli bir sözleşme olabilmesi için tarafların; teminat altına alınmak istenen riziko, sigorta konusu, sigorta bedeli, sigorta süresi, sigorta şartları ve prim üzerinde mutabık kalmaları gerekmektedir.

4. Sigorta türleri: - Kasko sigorta poliçesi - Konut sigorta poliçesi - Zorunlu trafik sigorta poliçesi - Zorunlu deprem (DASK) sigorta poliçesi - Sağlık sigorta poliçesi - Yıllık hayat sigorta poliçesi - Seyahat sigorta poliçesi - Ferdi kaza sigorta poliçesi

4.1. Kasko Sigorta Poliçesi:Kasko sigortası, sigorta yaptırdığınız aracın yanması, çalınması, çalınmaya teşebbüs edilmesi veya kaza sonucu oluşabilecek zararları güvence altına alır. Aracınıza kasko sigortası yaptırarak, yapmış olduğunuz tasarruflar sonucu beğenerek aldığınız aracınızla ilgili oluşabilecek risklerin maliyetini sigorta şirketine devredersiniz. Böylece herhangi bir hasar anında maliyeti düşünmezsiniz. Aracınızın en fazla karşılaşabileceği riskler maalesef trafik kazalarıdır. Kasko poliçesi alırken dikkat edilmesi gereken en önemli konu, ihtiyacınıza uygun doğru teminatların seçilmesidir. Kasko poliçeleri çarpma, çarpılma, hırsızlık ve yangın ana teminatlarından oluşmaktadır. Ancak diğer risklerinizi de isteğe bağlı olarak alacağınız ek teminatlarla güven altına alabilirsiniz.

4.2. Konut Sigorta Poliçesi: Eviniz, ailenizle birlikte huzur bulduğunuz en önemli mekânlardan biridir. Kişiye özel bu değerli mekânı her türlü riske karşı güvence altına almak için konut sigortası yaptırmak huzurun ve mutluluğun devamında katkı sağlar. Konut poliçesi alırken değişen iklim koşulları, güçlü fırtınalar, aşırı yağışlar, depremler, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve son zamanlarda artan hırsızlıklara karşı tam güvence için doğru teminatların seçilmesine özen gösterilmelidir. Çeşitli risklerin konutunuza vereceği hasarlar, ortalama bir konut poliçesi priminden çok yüksektir. Konutunuzu sigortalatarak konutunuzun özelliklerine göre değişen bir maliyetle tüm evinizi ve eşyalarınızı güvence altına alabilirsiniz. Konut sigortası bina ve isteğe bağlı olarak içinde yer alan eşyaları güvence altına alır. Bu durumda bina içerisindeki her türlü sabit tesisat da sigorta kapsamına girer. Herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da hasar görür. Bu nedenle sigortaya konu olan konutların içindeki eşyalarla birlikte güvence altına alınması gerekir. Böylece az bir maliyet farkıyla daha geniş bir güvence satın alınır. Kiracı olunması hâlinde sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir. Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede yer almalıdır.

4.3. Zorunlu Trafik Sigorta Poliçesi:Trafik sigortası, her araç sahibi tarafından yaptırılması zorunlu olan ve hasar anında karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararları güvence altına alan bir sigortadır. Zorunlu olan bu sigortayı yaptırmayanların araçları direkt olarak bağlanır ve trafik şubelerinin otoparklarına alınır. Yani bir ceza ödeyerek yola devam etmek mümkün değildir. Araç, anında trafikten men edilir. Bunun sonrasında aracı geri almak sanıldığı kadar kolay değildir. İlk başta trafik sigortasının yapılması ve sonra aracın bulunduğu otoparka giderek görevli memurlara sigortanın yaptırıldığının söylenmesi ve belgenin tebliğ edilmesi gerekmektedir. Bundan sonra da araç sigortasız olarak trafiğe çıktığı için para cezası ödenir. Ayrıca aracın otoparkta kaldığı her gün için de otoparka ücret ödenmesi gerekmektedir. Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı ‘nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Trafik poliçesi, tüm sigorta şirketleri tarafından hiçbir fark olmaksızın aynı genel şartlar çerçevesinde ve aynı primler ile satılmaktadır.

4.4. Zorunlu Deprem (DASK) Sigorta Poliçesi: 587 sayılı kanun hükmünde kararname ile 27 Eylül 2000 tarihinden itibaren yürürlüğe giren zorunlu deprem sigortası, depremin neden olacağı yangın, infilak ve yer kayması dahil sigortalı binalarda ve temellerinde, oluşturacağı maddi zararları sigorta bedeli kadar kapsar. Zorunlu deprem sigortası ile ilgili maddi zararlar doğal afetler sigortaları kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. Zorunlu deprem sigortası’nın amacı, meydana gelebilecek deprem riskine karşı bina sahiplerinin zararlarını karşılamaktır. Deprem riski yüksek bir ülkede yaşadığımız için 587 sayılı kanun hükmünde kararnameye göre, bina sahipleri mutlaka zorunlu deprem sigortasını yaptırmalıdırlar. Zorunlu deprem sigortası olmayan binaların konut sigortaları da yapılamaz. Ayrıca herhangi bir deprem sonucunda oluşan zararlarda Doğal Afetler Sigortaları Kurumu (DASK) poliçesi olmayanlara devlet, hiçbir şekilde yardım etmeyecektir.

4.4.1. Deprem Poliçesi Kapsamında Olan Binalar: Genel şartlara göre zorunlu deprem sigortası kapsamında olan binalar aşağıda belirtilmiştir: - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında mesken olarak inşa edilmiş binalar ve bağımsız bölümler. - Temeller ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistem sigorta kapsamında olmakla birlikte bunların dışında kalan ortak yerler sigorta kapsamında bulunmamaktadır.

Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar (arazi, arsa vb.) üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsalar, hazine arazileri vb. üzerine inşa edilmiş binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır. Yukarıdaki iki maddede açıklanan koşullara göre sigorta kapsamına giren, mesken olarak inşa edilmiş binaların içinde yer alan, ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler.

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tahsisi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar ve tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için zorunlu deprem sigortası yaptırılmalıdır. Diğer taraftan 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan bağımsız bölümler ve binalar için ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı alınmış olması kaydıyla, iskân izninden veya içinde yaşanmaya başlanmasından itibaren bir ay içinde malikler veya varsa intifa hakkı sahipleri tarafından zorunlu deprem sigortası yaptırılır.

4.4.2. Deprem Poliçesi Kapsamında Olmayan Binalar: Genel şartlara göre zorunlu deprem sigortası kapsamında olmayan binalar aşağıda belirtilmiştir: - Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar. - Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar. - 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na tabi olsun veya olmasın tamamı ticari ve sınai amaçla kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.). - İnşaatı henüz tamamlanmamış mesken olarak inşa edilen binalar. - 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar.

4.4.3. Hangi binalar zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir: 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile tarif edilen bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde “mesken” olarak inşa edilmiş binalar, bu binaların içinde yer alan ve iş yeri olarak kullanılan bağımsız bölümler, doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortası kapsamına girmektedir. Bu sigortayı ancak sigorta kapsamında tarif edilen bağımsız bölümler ve binalar için sahipleri veya varsa faydalanma hakkına sahip kişiler yaptırmak zorundadır.

4.4.4. Hangi binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışında kalır: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınaî amaçla kullanılan binalar, (fabrika ve iş hanları gibi) 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamında değildir.

4.4.5. Zorunlu deprem sigortası yaptırılmaz ise ne olur: Devletin, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetlerde Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanundan ve diğer kanunlardan doğan konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri bu sigortanın başlangıcıyla ortadan kalkmıştır. Böylece deprem nedeniyle sigorta kapsamındaki binalarda meydana gelen hasarlar DASK tarafından ödenecektir. Buna bağlı olarak 27.03.2001 tarihinden itibaren zorunlu deprem sigortası olmayanlar, bu sigorta kapsamında karşılaşılacak zararlar için doğal afetlerle ilgili mevzuat çerçevesinde hak talep edemezler, ayrıca zorunlu deprem sigortası olmayan binalar için kamu kurum ve kuruluşlarında tapu tescil işlemleri dahil hiç bir işlem yapılmamaktadır.

Günlük Yaşam için hikayeler ve ipuçları
Emin ellerdesiniz