• KVK Kanunu Kapsamında “Veri Sorumlusu”; Üç Elma Sigorta ve Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.’dir.Şirketimizde güvenlik ve asayişin sağlanması amacıyla CCTV (Kapalı Devre izleme sistemi) ile kamera kayıtlarınız alınmaktadır, bu kayıt faaliyetleri ile misafir giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

  Bu metin ile sizleri 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”Madde.10’dan doğan kişisel verilerinizin işlenme amaçları, hukuki dayanakları ve haklarınız konusunda aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmeyi amaçlamaktayız.

 • Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Aktarılacağı

  Kişisel verileriniz, Üç Elma Sigorta tarafından 6698 sayılı KVK K.nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde yerleşkemizde güvenliğinin ve asayişin temini, mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile işlenebilecektir.

  İşlenen kişisel verileriniz, kanunen yetkili kişi ve taraflara 6698 sayılı KVK K.nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Üç Elma Sigorta tarafından benimsediğimiz şirket ilkelerimiz gereğince ve veri sorumlusu olarak hukuki sorumluluğumuz nedeni ile, meşru menfaatlerimiz, hakkın tesisi, korunması ve kullanılması, sebeplerine dayanarak toplanmaktadır.

  Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; Elektronik ortamda kapalı devre izleme sistemi ile alınan veriler kurumumuz tarafından toplanmaktadır.

  Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 KVK Kanunu 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi haklarınız tanımlanmıştır;

  • a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
 • İlgi Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri

  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden Üç Elma Sigorta Aydınlatma Metninde (www.ucelma.com.tr) belirtilen yöntemler ile gerçekleştirebilirsiniz.

 • Üç Elma Sigorta olarak kişisel verilerinizin işlenmesinde ve muhafaza edilmesinde Anayasa’ya ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”na uygun davranmaya ve kişisel verilerinizin güvenliğini sağlanmaya azami hassasiyet göstererek en üst seviyede güvenlik tedbirleri almaktayız.

Emin ellerdesiniz