Blog

İş Kazası Gerçekleştiği Takdirde Ne Yapmak Gerekir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre iş kazası, işin yürütümü nedeniyle veya iş yerinde meydana gelen, ölüme sebep veren ya da vücut bütünlüğünü ruhen veya bedenen engelli hale getiren olay olarak tanımlanır.

Bir iş kazasının dört ana unsuru vardır: Kazaya uğrayanın sigortalı olması, kazada illiyet bağının bulunması, sigortalının meydana gelen olay sebebiyle bedenen ya da ruhen engelli hale gelmesi ve yer ve zaman olarak 5510 sayılı kanunun 13. maddesinde belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 5510 sayılı kanun ve 13. maddesine göre ise iş kazası sayılan durumlar şunlardır:

-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, iş yeri dışında başka bir yere görevli olarak gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda işçinin zarara uğraması

-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyor ise yürüttüğü iş nedeniyle gerçekleşen her türlü olay

-İş yerinde bulunduğu sırada işçinin uğradığı bedensel ve ruhsal zararlar

-Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda maruz kaldığı zararlar,

-İşverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi esnasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan, beden ya da ruhen engelli hale getiren her türlü kaza

İş kazası gerçekleştiği takdirde ne yapmak gerekir?

İş yeri kazası durumlarında hem işçinin hem işverenin kanunen yükümlülükleri vardır. Öncelikle işyeri kaza raporu düzenlenmeli ve iki şahidin adı yazılarak imzalanması gerekmektedir. Sonrasında bağlı bulunulan kolluk birimine olaya dair hızlıca haber verilmeli, en geç üç gün içerisinde ise Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmelidir.

SGK, düzenleyeceği inceleme raporunda olayın iş kazası olup olmadığını ve tarafların kusur durumundan bahseder. Eğer olay, bu raporda iş kazası olarak nitelendirilirse hak sahibi kişiye iş mahkemesinde tazminat davası açma hakkı doğar.

Günlük Yaşam için hikayeler ve ipuçları
Emin ellerdesiniz